Valvontapalvelut

Valvontapalvelut ovat tärkeä osa kaikenlaisia rakennusprojekteja. Niiden avulla varmistetaan, että lopputulos täyttää kaikki laatuvaatimukset, virheet ja ongelmat pystytään ennaltaehkäisemään ja että urakka valmistuu sovitussa aikataulussa sekä budjetin puitteissa.

Palvelut kattavat muun muassa suunnittelun-, rakennusmateriaalien ja -työkalujen valvontaa, työmaavalvontaa sekä lopputarkastuksen.

Rakennusvalvoja

Toimii tilaajan ja urakoitsijan välissä yhteishenkilönä ja on täten tärkeä osa rakennusprojektin tiimiä. Hänen kokemuksensa ja ammattitaitonsa varmistavat hankkeen onnistumisen. Hän on mukana rakennusprojektissa alusta loppuun saakka ja pitää huolen siitä, että rakentaminen tehdään hyvää rakennustapaa ja sovittuja suunnitelmia noudattaen. Asiantuntijan näkemys ja ammattitaito tulevat usein tarpeeseen oli kyseessä sitten uuden rakentaminen tai vanhan remontointi.

Valvontapalvelut Om Origolta

Projektin suunnittelu ja valvonta

Rakennusvalvoja varmistaa, että jo rakennusurakan alussa tapahtuva suunnittelu noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja standardeja. Hän valvoo rakennustyön etenemistä ja varmistaa, että se noudattaa suunnitelmia, täyttää turvallisuusvaatimukset, pitäytyy aikataulussa sekä asetetussa budjetissa ja että työt suoritetaan käyttäen suunnitelman mukaisia tuotteita. Mikäli puutteita havaitaan, niistä huomautetaan urakoitsijalle rakennusvalvojan toimesta ja huolehditaan, että ne hoidetaan oikeaoppisella tavalla.

Työn laadun valvonta ja lopputarkastus

Urakan sujuvuuden tavoin työn laadun varmistaminen kuuluu myös valvontapalvelujen tehtävien piiriin. Ei riitä, että rakennusvaihe sujuu oikeaoppisesti, vaan myös lopputuloksen tulee aina olla suunnitelmien mukainen ja täyttää asetetut laatuvaatimukset.

Ennen kuin rakennusprojekti viedään loppuun ja luovutetaan asiakkaalle, rakennusvalvoja tekee lopputarkastuksen. Sen avulla varmistetaan vielä lopullisesti, että rakennus on rakennusluvan mukainen, käyttökuntoinen ja että kaikki vaatimukset muutoinkin täyttyvät.

Om Origo valvontapalvelut

Vastaavan mestarin palvelut

Vastaavan mestarin toimenkuvaan kuuluu hyvin samantapaisia tehtäviä kuin rakennusvalvojallekin, mutta tilaajan edustajan sijaan vastaava mestari toimii urakoitsijan edustajana. Vastaava mestari on hankittava jo rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa, jotta hän saa kokonaisvaltaisen käsityksen projektista ja sen etenemisestä.

Hänen tehtävänään on ilmoittaa rakennusviranomaisille rakentamisen aloittamisesta ja huolehtia kommunikoinnista heidän kanssaan. Vastaava mestari valvoo, että rakennustyö noudattaa myönnettyjä lupia, sopimuksia sekä asianmukaisuutta ja että vaaditut tarkastukset ja toimenpiteet tehdään oikeissa työvaiheissa. Hänen vastuullaan on, että mahdollisiin puutteisiin sekä riskeihin puututaan välittömästi ja niistä tehdään tarvittavat selvitykset. Rakennustyön kokonaisuus ja laadukkuus ovat siis vastaavan mestarin vastuulla.

OM Origo tarjoaa ammattitaitoiset vastaavan työnjohtajan palvelut Vihdissä ja Uudellamaalla.

Kvv-vastaavan palvelut

Tarjoamiimme palveluihin lukeutuu myös kvv-vastaavan palvelut, jotka kattavat kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisen, valvonnan, huollon sekä asentamisen lakien ja säädösten mukaan.

Pienissäkin kiinteistöön tehdyissä, rakennuslupaa vaativissa vesi- tai viemärijärjestelmän urakoissa tulee olla mukana rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymä kvv-vastaava, joka huolehtii siitä, että laitteistot asennetaan oikeaoppisesti ja turvallisesti.

Valvontapalvelut

Kiinteistöjen korjaustarvekartoitukset

Kiinteistöä tulee korjata, huoltaa ja ylläpitää, jotta sen kunto ja käyttöominaisuudet säilyvät. Tärkeänä osana ylläpitoa teemme kiinteistöjen korjaustarvekartoituksia, joissa tarkistetaan kiinteistöjen järjestelmät, rakenteet ja kartoitetaan mahdolliset kunnossapito- ja remontointitarpeet. Jos kartoituksia ei tehdä säännöllisin väliajoin, voi ilmetä muun muassa homeongelmia, rakenteiden liiallista kulumista, paloturvallisuuden puutteita tai vuotoja putkistoissa.

Laadukkaat valvontapalvelut tilaajan ja urakoitsijan edustajana OM Origolta koko Uudellamaalla

Meillä OM Origolla on laaja kokemus rakennusvalvonnasta ja olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita palveluja, jotka täyttävät kaikki heidän tarpeensa.

Teemme sen, minkä lupaamme.

Ota meihin yhteyttä mikäli tarvitset valvontapalveluita tai sinulla on kysyttävää palveluistamme.

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä

Haluamme päästä tekemään teidänkin kiinteistöihinne hyvin toteutettuja urakoita. Aloita ottamalla yhteyttä.